Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 20 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 08:18 29/12/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 19
( Tuần 52 năm 2016, từ 26/12/2016 đến 01/01/2017 )

KẾ HOẠCH TUẦN 

1. Coi và chấm KTHKI đến hết ngày thứ năm (29.12)

2. Nhập điểm, vào điểm, hoàn thành hồ sơ sổ sách HKI - Thứ sáu, thứ bảy (30-31.12)

3. Nộp hồ sơ GV cho chuyên môn KT: Thứ sáu - 30.12.

Các tin khác