Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 18 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 08:59 13/05/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 37
( Tuần 19 năm 2015, từ 04/05/2015 đến 10/05/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 37 

1. Hoàn thành chương trình năm học.

2. Coi và chấm KTHKII theo phân công.

3. Hoàn thành BDTX năm học 2014 - 2015

4. Thống kê, báo cáo các biểu mẫu, vào điểm các sổ điểm.

Các tin khác