Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 19 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thư viện ảnh