Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 15 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 14:01 24/12/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 19
( Tuần 52 năm 2018, từ 24/12/2018 đến 30/12/2018 )

KÉ HOẠCH VĂN TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 19.

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Sắp xếp và làm vệ sinh TBDH tại phòng thiết bị.

- Tiếp tục in kế hoạch sử dụng TBDH HK1.

- Tiếp tục sắp xếp thư viện.

- Hoàn tạm ứng kho bạc, rút dự toán kho bạc.

- Phân công quản lý lao động.

- Làm phách thi HK1

- Phát báo cáo điểm thi cho giáo viên

- Cập nhật công văn đi đến trên cổng thông tin.

- Cập nhật danh sách giáo viên mượn trả sách trên cổng thông tin.

Các tin khác