Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 14:01 24/12/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 19
( Tuần 52 năm 2018, từ 24/12/2018 đến 30/12/2018 )

KÉ HOẠCH VĂN TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 19.

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Sắp xếp và làm vệ sinh TBDH tại phòng thiết bị.

- Tiếp tục in kế hoạch sử dụng TBDH HK1.

- Tiếp tục sắp xếp thư viện.

- Hoàn tạm ứng kho bạc, rút dự toán kho bạc.

- Phân công quản lý lao động.

- Làm phách thi HK1

- Phát báo cáo điểm thi cho giáo viên

- Cập nhật công văn đi đến trên cổng thông tin.

- Cập nhật danh sách giáo viên mượn trả sách trên cổng thông tin.