Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 20 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 14:01 24/12/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 19
( Tuần 52 năm 2018, từ 24/12/2018 đến 30/12/2018 )

KÉ HOẠCH VĂN TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 19.

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Sắp xếp và làm vệ sinh TBDH tại phòng thiết bị.

- Tiếp tục in kế hoạch sử dụng TBDH HK1.

- Tiếp tục sắp xếp thư viện.

- Hoàn tạm ứng kho bạc, rút dự toán kho bạc.

- Phân công quản lý lao động.

- Làm phách thi HK1

- Phát báo cáo điểm thi cho giáo viên

- Cập nhật công văn đi đến trên cổng thông tin.

- Cập nhật danh sách giáo viên mượn trả sách trên cổng thông tin.

Các tin khác