Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 15:16 14/12/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 15
( Tuần 51 năm 2020, từ 14/12/2020 đến 20/12/2020 )

1 Thiết bị:

- Theo dõi mượn trả thiết bị

- Kieemt kê thiết bị 2020

2. Thư viện:

- Phục vụ ban đọc

- Cập nhật mượn trả trên mạng

- Giới thiệu sách chủ đề 22/12

3. Văn Thư:

- Lập danh sách phòng thi và biên bản thi HKI

- Cập nhật công văn đi - đến

4. Kế toán:

- Chuyển tiền thể dục ngoài giờ

- Chuyển tiền phụ cấp ưu đãi, bồi dưỡng học sinh giỏi

5. Y tế:

- Phân công và theo dõi lao động

- Làm BHYT học sinh

Các tin khác