Dạy tức là học hai lần''

Ngày 21 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 14:05 10/03/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 31
( Tuần 11 năm 2014, từ 10/03/2014 đến 16/03/2014 )
Kế hoạch tổ

* Thư viện

- Đối chiếu chứng từ với kế toán

- Thong báo những em chưa nộp tiền học phí

* Thiết bị

- Sắp xếp phòng bộ môn

- Mượn máy chiếu phục vụ thi GVDG cấp tỉnh

* Văn thư

- Thu hồ sơ cán bộ

- Kiểm tra học bạ lớp 9

* Đội

- Theo dõi nề nếp

- Chuẩn bị hội trại 26-03

* Y tế

- Theo dõi vệ sinh môi trường

* Kế toán

- Đối chiếu kho bạc

- Chuyển lương tháng 3

- Đối chiếu chứng từ với thủ quỹ

Các tin khác