Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 24 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 14:11 28/03/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 13 năm 2016, từ 28/03/2016 đến 03/04/2016 )

1. Văn thư  iểm tra học bạ khối 9, nhắc học sinh, giáo viên chủ nhiệm sửa chửa sai xót kịp thòi

2. Thư viên đôn đóc, nhắc nhở học sinh nộp các khoản  thu, thông báo cụ thể đến tùng lớp.

3, Thiết bị lập báo cáo sử dụng thiết bị dạy học tháng 3 nộp BGH, chuẩn bị TBDH cho giáo viên.

4. Y tế hoàn thiện hồ sơ y tế học đường để PGD kiểm tra., tăng cường kiểm tra vệ sinh  các lớp.

Các tin khác