Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 11:29 19/03/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 11 năm 2019, từ 11/03/2019 đến 17/03/2019 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 11- HỌC KỲ 2.

- Họp giao ban tổ văn phòng- Hội ý với BGH đầu tuần.

- Cập nhật công văn đi đến

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên, kiểm tra máy các phòng bộ môn để giáo viên dạy thao giảng.

- Tiếp tuc hoàn chỉnh  hồ sơ thư viện- 

- Các bộ phận chủ động rà soát hồ sơ kiểm điịnh chất lượng 5 năm 2015- 2019.

- Tiếp tục tổng hợp danh sách học sinh hộ nghèo, cận nghèo.

- Phân công quản lý lao động.

-Cô hiệp đưa học sinh đi tham gia khảo sát điền kinh cấp hguyeenj tại THCS Đặng Dung.

Các tin khác