Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 26 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 05:30 27/04/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 35
( Tuần 16 năm 2020, từ 13/04/2020 đến 19/04/2020 )

Trực trường theo phân công của BGH

Tiếp tục rà soát hồ sơ kiểm định chất lượng

Sắp xếp lại phòng thiết bị.

Vệ sinh các phòng làm việc

Các tin khác