In trang

Kế hoạch của Tổ Văn phòng Tuần 16 Năm 2020
(tuần 16 năm 2020, từ 13/04/2020 đến 19/04/2020)

Trực trường theo phân công của BGH

Tiếp tục rà soát hồ sơ kiểm định chất lượng

Sắp xếp lại phòng thiết bị.

Vệ sinh các phòng làm việc