Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 26 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 09:11 22/04/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 16 năm 2019, từ 15/04/2019 đến 21/04/2019 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG 

- Tiếp tục dán mã gáy sách

- Hoàn chỉnh hồ sơ thư viên.

- Tham gia ngày hội đọc sách tại PGD.

- Tổng hợp danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên đến kỳ nâng lương.

- Họp xét nâng lương theo kế hoạch.

- Phân công quản lý lao động,

- Tăng cường kiểm tra vệ sinh các lớp

 Lập danh sách phòng thi

- Cập nhật công văn đi, công văn đến.

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên.

- Bổ sung sổ đầu bài các phòng bộ môn còn thiếu.

Các tin khác