Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 09:11 22/04/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 16 năm 2019, từ 15/04/2019 đến 21/04/2019 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG 

- Tiếp tục dán mã gáy sách

- Hoàn chỉnh hồ sơ thư viên.

- Tham gia ngày hội đọc sách tại PGD.

- Tổng hợp danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên đến kỳ nâng lương.

- Họp xét nâng lương theo kế hoạch.

- Phân công quản lý lao động,

- Tăng cường kiểm tra vệ sinh các lớp

 Lập danh sách phòng thi

- Cập nhật công văn đi, công văn đến.

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên.

- Bổ sung sổ đầu bài các phòng bộ môn còn thiếu.

Các tin khác