Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 08:15 22/08/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 1
( Tuần 34 năm 2018, từ 20/08/2018 đến 26/08/2018 )
KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG

TUẦN 1:

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Các bộ phận chuẩn bị hồ sơ các nhân đầu năm.

- Thứ 5: ngày 23/8/2018 họp tổ văn phòng để xây dựng kế hoạch năm học của tổ và đăng ký  danh hiệu thi đua.

1. Văn thư:

- Nắm số lượng học sinh đầu năm báo cáo BGH.

- Chuẩn bị các biểu mẫu phát về cho giáo viên.

- Cập nhật cổng thông tin công văn đi , đến.

2. Thiết bị:

- Cho giáo viên mượn - trả TBDH theo kế hoạch.

- Kiểm tra các phòng bộ môn.

- Xây dựng kế hoạch tổ văn phòng.

3. Thư viện;

- Cho giáo viên mượn sách.

- Phát tiền hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh.

- Phát áo quần đồng phục cho học sinh đã đăng ký mua.

4. Kế toán:

- Làm hoàn tạm ứng kho bạc

- Tham mưu cho BGH về thu chi đầu năm.

5. Y tế;

- Phân công, quản lý lao động  theo kế hoạch.

- Kiểm tra vệ sinh các lớp.