In trang

Kế hoạch của Tổ Văn phòng Tuần 52 Năm 2018
(tuần 52 năm 2018, từ 24/12/2018 đến 30/12/2018)

KÉ HOẠCH VĂN TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 19.

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Sắp xếp và làm vệ sinh TBDH tại phòng thiết bị.

- Tiếp tục in kế hoạch sử dụng TBDH HK1.

- Tiếp tục sắp xếp thư viện.

- Hoàn tạm ứng kho bạc, rút dự toán kho bạc.

- Phân công quản lý lao động.

- Làm phách thi HK1

- Phát báo cáo điểm thi cho giáo viên

- Cập nhật công văn đi đến trên cổng thông tin.

- Cập nhật danh sách giáo viên mượn trả sách trên cổng thông tin.