Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 16 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 13:01 07/05/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 51
( Tuần 7 năm 2020, từ 10/02/2020 đến 16/02/2020 )

- Trực phòng chống dich Covid-19.

- Họp hội đồng sư phạm.

- Tổng vê sinh môi trường, phòng học, phòng chức năng.

Các tin khác