Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 28 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phan Thị Kim Ánh

Cập nhật lúc : 09:55 27/08/2019  

Kế hoạch năm 2019-2020

- Nắm số lượng học sinh đầu năm học báo cáo cho phòng GD.

- làm hồ sơ sổ sách đầu năm

- Cập nhật cổng thông tin

- Làm sổ điển cá nhân và phát cho giáo viên

- Làm mẫu 1PT

- Chuẩn bị biên bản Họp phụ huỳnh đầu năm

- Năm danh sách hộ nghèo, cận nghèo, khuyết tật

- Hoàn thành cổng thông tin.

Các tin khác