In trang

Kế hoạch của Phan Thị Kim Ánh Tháng 8 Năm 2019

- Nắm số lượng học sinh đầu năm học báo cáo cho phòng GD.

- làm hồ sơ sổ sách đầu năm

- Cập nhật cổng thông tin

- Làm sổ điển cá nhân và phát cho giáo viên

- Làm mẫu 1PT

- Chuẩn bị biên bản Họp phụ huỳnh đầu năm

- Năm danh sách hộ nghèo, cận nghèo, khuyết tật

- Hoàn thành cổng thông tin.