Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 16 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch năm

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 15:07 22/08/2018  

Kế hoạch năm 2018-2019

   PHÒNG GD&ĐT QUẢNG ĐIỀN                                                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG THCS ĐẶNG TẤT                                                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số: 01/KH-THCS                                                                                                 

                                                                                                                                                                        Quảng Thành, ngày 22 tháng 8 năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRƯỜNG HỌC

NĂM HỌC 2018-2019

 

Thực hiện thông tư liên tịch số: 03/2000/TTLT-BYT-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của  bộ y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác Y tế Trường học.

Căn cứ công văn số: 8210/BGDĐT-HSSV ngày 6 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác học sinh -sinh viên,giáo dục thể chất và y tế trường học.

Căn cứ quyết định số 73/2007QĐ-BGD&ĐT ngày 04 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng kế hoạch hoạt động của Y tế Trường học.

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2018-2019. Trường THCS Đặng Tất xây dựng kế hoạch hoạt động Y tế trường học năm học 2018-2019 với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH:

Hoạt động y tế trường học nhằm bảo vệ, giáo dục chăm sóc sức khỏe cho học sinh, cán bộ giáo viên, và nhân viên nhà trường theo đúng Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân, Luật giáo dục, Luật chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em, Luật lao động.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRƯỜNG HỌC:

            1. Quản lý và chăm sóc sức khỏe trong nhà trường, cụ thể:

            - Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ và phân loại sức khoẻ cho học sinh 1 lần/1năm  (vào đầu năm học) do trạm y tế xã Quảng Thành và trung tâm y tế Huyện khám.

            -  Quản lý và lưu hồ sơ theo dõi sức khỏe của học sinh.
             -  Mua, bảo quản và cấp phát thuốc theo quy định.

            -  Sơ cứu và cấp cứu ban đầu, chăm sóc sức khoẻ ban đầu theo quy định của Bộ Y Tế, chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế trong những trường hợp cần thiết.

2. Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khoẻ cho học sinh, cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường và cha mẹ học sinh. Vận động học sinh tham gia Bảo hiểm y tế tự nguyện.

3. Tổ chức thực hiện công tác vệ sinh tường học, vệ sinh môi trường, xây dựng trường học “Xanh-Sạch-Đẹp”, phòng chống các dịch bệnh như: dịch sốt xuất huyết, dịch cúm A H5N1,H1N1, H7N9 các bệnh, tật học đường (bệnh cận thị, cong vẹo cột sống…), đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV/AIDS, các bệnh xã hội và thực hiện các hoạt động khác về y tế trường học.

4.Phối hợp với trạm y tế và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường triển khai, thực hiện các hoạt động y tế trường học, xây dựng môi trường, trường học an toàn lành mạnh.

5. Tổ chức thực hiện sự chỉ đạo của ngành y tế địa phương về chuyên môn, nghiệp vụ.

6. Sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả công tác y tế trường học theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III. ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRƯỜNG HỌC:
          
1. Về cơ sở vật chất: Có phòng y tế.

           2. Nhân lực: Hiện nay nhà trường đã có cán bộ y tế chuyên trách.
           3. Kinh phí hoạt động: Chủ yếu là nguồn quỹ bảo hiểm y tế của học sinh để lại trường.

           IV. KẾ HOẠCH TỔNG THỂ HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC: 2018-2019:

 

Thời gian

 

 

 

Nội dung công việc

 

Địa điểm

 

Đối tượng

 

Dự trù kinh phí

 

Phụ trách công việc

 

Người

phối hợp

 

 

 

 

Tháng       8

Kiểm tra và tổ chức lao động vệ sinh trường lớp đầu năm học.

Khuông viên trường

HS toàn trường

 

 

HT

YTHĐ

 

GVCN

Xây dựng kế hoạch hoạt động y tế trường học năm học 2018-2019.

 

 

 

Phụ trách y tế

 

Kiểm tra, sửa chữa cơ sở vật chất trong nhà vệ sinh học sinh ( mua vim tẩy rửa, thay các vòi nước rửa tay bị hỏng).