Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch năm

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 09:52 08/09/2020  

Kế hoạch năm 2020-2021

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG ĐIỀN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS ĐẶNG TẤT                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        

         Số: 01/KH-THCS                                

                                                                                    Quảng Thành, ngày 24 tháng 8 năm 2020

                              KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRƯỜNG HỌC

NĂM HỌC 2020-2021

Thực hiện thông tư liên tịch số: 03/2000/TTLT-BYT-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của  bộ y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác Y tế Trường học.

Căn cứ công văn số: 8210/BGDĐT-HSSV ngày 6 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác học sinh -sinh viên,giáo dục thể chất và y tế trường học.

Căn cứ quyết định số 73/2007QĐ-BGD&ĐT ngày 04 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng kế hoạch hoạt động của Y tế Trường học.

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2020-2021. Trường THCS Đặng Tất xây dựng kế hoạch hoạt động Y tế trường học năm học 2020-2021 với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH:

Hoạt động y tế trường học nhằm bảo vệ, giáo dục chăm sóc sức khỏe cho học sinh, cán bộ giáo viên, và nhân viên nhà trường theo đúng Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân, Luật giáo dục, Luật chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em, Luật lao động

.II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRƯỜNG HỌC:

   1. Quản lý và chăm sóc sức khỏe trong nhà trường, cụ thể:

   - Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ và phân loại sức khoẻ cho học sinh 1 lần/1năm  (vào đầu năm học).

   -  Quản lý và lưu hồ sơ theo dõi sức khỏe của học sinh.
           -  Mua, bảo quản và cấp phát thuốc theo quy định.

   -  Sơ cứu và cấp cứu ban đầu, chăm sóc sức khoẻ ban đầu theo quy định của Bộ Y Tế, chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế trong những trường hợp cần thiết.

2. Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khoẻ cho học sinh, cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường và cha mẹ học sinh. Vận động học sinh tham gia Bảo hiểm y tế tự nguyện.

3. Tổ chức thực hiện công tác vệ sinh tường học, vệ sinh môi trường, xây dựng trường học “Xanh-Sạch-Đẹp”, phòng chống các dịch bệnh như: dịch sốt xuất huyết, dịch cúm A H5N1,H1N1, H7N9 các bệnh, tật học đường (bệnh cận thị, cong vẹo cột sống…), đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV/AIDS, các bệnh xã hội và thực hiện các hoạt động khác về y tế trường học.

4. Phối hợp với trạm y tế và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường triển khai, thực hiện các hoạt động y tế trường học, xây dựng môi trường, trường học an toàn lành mạnh.

5. Tổ chức thực hiện sự chỉ đạo của ngành y tế địa phương về chuyên môn, nghiệp vụ.

6. Sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả công tác y tế trường học theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III. ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRƯỜNG HỌC:
          
1. Về cơ sở vật chất: phòng y tế.

  2. Nhân lực: Hiện nay nhà trường đã có cán bộ y tế chuyên trách.
           3. Kinh phí hoạt động: Chủ yếu là nguồn quỹ bảo hiểm y tế của học sinh để lại trường.

IV. KẾ HOẠCH TỔNG THỂ HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2020-2021:

 

Thời gian

 

 

 

Nội dung công việc

 

Địa điểm

 

Đối tượng

 

Dự trù kinh phí

 

Ngườipphụ trách

 

Người

phối hợp

Tháng       8/2020

- Kiểm tra và tổ chức lao động vệ sinh trường lớp đầu năm học.

- Tổng vệ sinh môi trường, phun hoá chất khử khuẩn trường học trước khi vào học chính thức.

Khuôn viên trường

Học sinh

500.000đ

Y tế

GVCN

-Xây dựng kế hoạch hoạt động y tế trường học năm học 2020-2021

Y tế

- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, bệnh sốt xuất huyết

- Mua dụng cụ, hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch covid-19

CBGV,NV và HS Toàn trường

2.300.000đ

Y tế

TPT,GVCN

- Lập các biểu mẫu theo dõi về công tác y tế theo thông tư số 13/2016.

Tại phòng y tế

100.000 đ

Y tế

- Xây dựng kế hoạch, kiện toàn ban chỉ đạo PC dịch, thành lập ban sức khỏe năm 2019-2020

Phòng HĐ

Y tế

- Lập dự trù mua thuốc và dụng cụ y tế phục vụ công tác CSSKBĐ

Tại phòng y tế

2.000.000 đ

Y tế

KT

- Khám và sơ cấp cứu cho học sinh khi tai nạn ốm đau đột xuất

Tại phòng y tế

GV-HS toàn trường

Y tế

Tháng 9/2020

Tổ chức lao động vệ sinh trường lớp hằng tuần, kiểm tra vệ sinh

Học sinh

Y tế

GVCN

-  Tiếp tục thực hiện các biện pháp tuyên truyển phòng chống Covid 19

- Tuyên truyền về phòng chống dịch sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng.

Tại phòng y tế

GV-HS toàn trường

Y tế

CBGV toàn trường

Khám và sơ cấp cứu cho học sinh khi tai nạn ốm đau đột xuất

Tại phòng y tế

GV-HS toàn trường

Y tế

CBGV toàn trường

- Nắm số lượng học sinh hộ nghèo, cận nghèo, bênh tật, con thương binh

- Thu sổ và thẻ BHYT Khác (học sinh hộ nghèo, cận nghèo, bênh tật, con thương binh..)

Lớp học

Học sinh

Y tế

TPT-GVCN

- Tuyên truyền tư vấn và hướng dẩn công tác BHYT, BHTN học sinh năm học 2020 -  2021.

Lớp học

PHHS, HS toàn trường

1.500.000đ

Y tế

TPT-GVCN

- Mua sổ theo dõi sức khỏe học sinh khối 6.

HS Khối 6

1.000.000đ

Y tế

KT

- Lên kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho học sinh.

Tại phòng y tế

HS toàn trường

Y tế

YTHĐ

- Tổ chức ký cam kết an toàn giao thông.

Lớp học

CBGV,NV-Học sinh

Y tế

TPT-GVCN

-Báo cáo hoạt động y tế trường học tháng 8, 9.

Phòng GD

Y tế

 

 

 

 

Tháng

 10/2020

-Tổ chức tổng vệ sinh trường lớp, KT vệ sinh .

Học sinh

K6

Y tế

GVCN

- Khám và sơ cấp cứu cho HS tai nạn ốm đau đột xuất

Tại phòng y tế trường

GV-HS toàn trường

Y tế

-  Tiếp tục thực hiện các biện pháp tuyên truyển phòng chống Covid 19

- Tuyên truyền về phòng chống dịch sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng.

Sân trường

GV-HS toàn trường

200.000đ

Y tế

- Tiến hành cân đo học sinh,tính chỉ số BMI học kỳ I

Tại phòng y tế

HS toàn trường

Y tế

TPT, GVCN

- Xây dựng kế hoạch phòng chốngTật Cận khúc xạ học đường, bệnh cong vẹo cột sống.

- Xây dựng kế hoạch phòng chống bệnh đau mắt đỏ.

Sân trường

CBGV,NV và HS toàn trường

1.500.000đ

Y tế

TPT,

GVCN

- Thu nộp BHYT, BHTN học sinh toàn trường.

Tại phòng y tế

HS toàn trường

Y tế

TPT, GVCN

- Báo cáo hoạt động y tế trường học tháng 10.

Phòng GD

Y tế

 

 

 

Tháng 11/2020

- Tổng vệ sinh trường lớp, kiểm tra vệ sinh hằng tuần.

Học sinh

K 7

Y tế

TPT

GVCN

- Khám và sơ cấp cứu cho HS tai nạn ốm đau đột xuất

Phòng y tế trường

GV-HS toàn trường

Y tế

- Tiến hành cân đo học sinh,tính chỉ số BMI học kỳ I

Tại phòng y tế

HS toàn trường

Y tế

TPT, GVCN

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong nhà trường: bệnh Tay chân miệng, bệnh Sởi, ….

Sân trường

GV-HS toàn trường

200.000đ

Y tế

TPT

GVCN

- Xây dựng KH hưởng ứng tháng PC HIV/AIDS (Từ ngày 10/11/2020-10/12/2021)

Phòng y tế trường

GV-HS toàn trường

Y tế

TPT

GVCN

- Thu nộp BHYT, BHTN học sinh toàn trường.

Tại phòng y tế

HS toàn trường

Y tế

TPT, GVCN

- Báo cáo hoạt động y tế trường học tháng 11.

Phòng GD

GV-HS toàn trường

Y tế

 

 

 

 

 

Tháng 12/2020

- Lao động vệ sinh trường lớp hằng tuần, KT vệ sinh

Học sinh

Y tế

- Khám và sơ cấp cứu cho HS tai nạn ốm đau đột xuất

Phòng y tế trường

GV-HS toàn trường

Y tế

- Thu nộp BHYT học sinh toàn trường.

Tại phòng y tế

HS toàn trường

Y tế

TPT, GVCN

- Tổ chức ngoại khóa tuyên truyền, truyền thông về sức khỏe sinh sản vị thành niên và phòng chống HIV/AIDS - - Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong nhà trường

Sân trường

SH lớp

GV-HS toàn trường

3.000.000 đ

Y tế

TPT,GVCN

- Tiến hành kiểm kê thuốc và dụng cụ y tế học kỳ I.

- Báo cáo hoạt động y tế trường học tháng 12, Báo cáo sơ kết hoạt động YTTH học kì I

Phòng y tế trường

Phòng GD

Trạm YT

Y tế

KT, TPT

 

 

 

Tháng 1/2021

- Lao động vệ sinh trường lớp hằng tuần, kiểm tra vệ sinh

HS toàn trường

Y tế

GVCN

- Khám và sơ cấp cứu cho học sinh khi tai nạn ốm đau đột xuất

Tại phòng y tế

GV-HS toàn trường

Y tế

- Tuyên truyền phòng chống các bệnh thủy đậu, quai bị, Rubella trong trường học.

- Tuyên truyền phòng chống bệnh đường tiêu hóa.

Trước cờ

SH lớp

HS toàn trường

200.000 đ

Y tế

TPT, GVCN

- Mua bổ sung thêm thuốc trong phòng y tế.

500.000 đ

Y tế

KT

- Báo cáo hoạt động y tế trường học tháng 1.

Y tế

 

 

 

 

Tháng 2/2021

- Tổng vệ sinh trường lớp hằng tuần, kiểm tra vệ sinh

Học sinh

K9

Y tế

GVCN

- Khám và sơ cấp cứu cho học sinh khi tai nạn ốm đau đột xuất

Tại phòng y tế trường

GV-HS toàn trường

Y tế

- Xây dựng kế hoạch về tuyên truyền phòng chống bệnh Cúm A(H5N1), Cúm A(H7N9), Cúm A( H1N1), bệnh Rubella

Tại phòng y tế

GV-HS toàn trường

200.000đ

Y tế

TPT, GVCN

- Tiến hành cân đo học sinh,tính chỉ số BMI học kỳ II

Tại phòng y tế

HS toàn trường

Y tế

TPT, GVCN

- Tổng vệ sinh môi trường, trường lớp trước khi nghĩ tết âm lịch.

GV-HS toàn trường

Y tế

TPT, GVCN

- Báo cáo hoạt động y tế trường học tháng 2.

Y tế

 

 

 

 

 

 

Tháng 3/2021

- Tổng vệ sinh trường lớp hằng tuần, kiểm tra vệ sinh

Học sinh K6

Y tế

GVCN

- Khám và sơ cấp cứu cho học sinh khi tai nạn ốm đau đột xuất

Tại phòng y tế trường

GV-HS toàn trường

Y tế

- Tiến hành cân đo học sinh,tính chỉ số BMI học kỳ I

Tại phòng y tế

HS toàn trường

Y tế

TPT, GVCN

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền phòng chống bệnh Lao

- Tuyên truyền phòng chống bệnh lây qua đường tiêu hóa.

Trước cờ

Sinh hoat lớp

GV-HS toàn trường

200.000đ

Y tế

TPT Đội

GVCN

- Báo cáo hoạt động y tế trường học tháng 3.

Y tế

Tháng 4/2021

- Lao động vệ sinh trường lớp hằng tuần, kiểm tra vệ sinh

Học sinh

Y tế

GVCN

- Khám và sơ cấp cứu cho học sinh khi tai nạn ốm đau đột xuất

Tại phòng y tế trường

GV-HS toàn trường

Y tế

- Tuyên truyền VSATTP, phòng chống tai nạn thương tích

Trước cờ

SH lớp

GV-HS toàn trường

2.000.000 đ

Y tế

TPT,GVCN

- Tiêm vắc xin uống ván cho HS nữ K9

Trạm y tế

HS nữ khối 9

Trạm y tế

Y tế Trường

- Báo cáo hoạt động y tế trường học tháng 4.

Y tế

 

 

 

 

Tháng 5/2021

- Tổng vệ sinh trường lớp hằng tuần, kiểm tra vệ sinh

Sân trường

Học sinh toàn trường

Y tế

GVCN

- Khám và sơ cấp cứu cho học sinh khi tai nạn ốm đau đột xuất

Tại phòng y tế trường

GV-HS toàn trường

Y tế

- Tuyên truyền bệnh tiêu chảy cấp, phòng, chống dịch bệnh mùa hè

- Tuyên truyền tập huấn sơ cấp cứu tai nạn thương tích - đuối nước

Trước cờ SH lớp

Học sinh

200.000 đ

Y tế

- Tiêm vắc xin uống ván cho HS nữ K9 mũi 2

Trạm y tế

HS nữ khối 9

Trạm y tế

Y tế Trường

- Báo cáo hoạt động y tế trường học tháng 5.

- Báo cáo sơ kết hoạt động YTTH học kì II

Phòng GD

Trạm YT

Y tế

- Tiến hành kiểm kê thuốc và dụng cụ y tế.

Phòng y tế

Y tế

KT,TPT

- Báo cáo tổng kết năm học

BGH Trường

Y tế

                                                Tổng kinh phí hoạt động y tế

15.600.000đ

 

Trên đây là kế hoạch hoạt động y tế trường học của trường THCS Đặng Tất. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì trở ngại và vướng mắc thì sẽ điều chỉnh, bổ sung để triển khai thực hiện phù hợp. /.                                                                   

                       

                                                                                             Hiệu Trưởng    

 

Nơi nhận:  

   - Ban giám hiệu

   - Lưu: VT ; Y tế.