Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch năm

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 10:46 31/08/2015  

Kế hoạch năm 2015-2016

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO QUẢNG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS ĐẶNG TẤT

Số: …/KH-THCS Đặng Tất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


                                                          Quảng Thành, ngày 18  tháng 08 năm 2015

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRƯỜNG HỌC

NĂM HỌC 2015-2016

            Thực hiện thông tư liên tịch số: 03/2000/TTLT-BYT-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của bộ Y tế - Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác Y tế Trường học.

Căn cứ quyết định số 73/2007QĐ-BGD&ĐT ngày 04 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng kế hoạch hoạt động của Y tế Trường học.

            Trường THCS Đặng Tất xây dựng kế hoạch Y tế Trường học năm học: 2015-2016 với các nội dung như sau:

            I. MỤC ĐÍCH:

Hoạt động y tế trường học nhằm bảo vệ, giáo dục chăm sóc sức khỏe cho học sinh, giáo viên, cán bộ và nhân viên nhà trường theo đúng Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân,  Luật giáo dục, Luật chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em, Luật lao động.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRƯỜNG HỌC:

1. Quản lý và chăm sóc sức khỏe trong nhà trường, cụ thể:

a. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ và phân loại sức khỏe cho học sinh 1 lần / 1 năm (vào đầu năm học).

b. Quản lý và lưu hồ sơ theo dõi học sinh sức khỏe của học sinh;

c. Mua, bảo quản và cấp phát thuốc theo quy định;

d. Sơ cứu và cấp cứ ban đầu, chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định của Bộ Y tế; Chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế trong những trường hợp cần thiết.

            2. Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe cho học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường và cha mẹ học sinh. Vận động học sinh tham gia Bảo hiểm y tế tự nguyện.

            3. Tổ chức thực hiện công tác vệ sinh trường học, vệ sinh môi trường, xây dựng trường học “Xanh –Sạch – Đẹp”, phòng chống các dịch bệnh như: Sốt xuất huyết, dịch cúm A H5N1, H1N1, các bệnh, tật học đường (bệnh cận thị, gù vẹo cột sống…), đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV/AIDS, các bệnh xã hội và thực hiện các hoạt động khác về y tế trường học.

            4. Phối hợp với Trạm Y tế, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường và ngoài xã hội triển khai, thực hiện các hoạt động y tế trường học và các hoạt động khác, xây dựng môi trường trường học lành mạnh, an toàn.

            5. Tổ chức thực hiện sự chỉ đạo của ngành y tế địa phương về chuyên môn, nghiệp vụ.

            6. Sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả công tác y tế trường học theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III. KẾ HOẠCH TỔNG THỂ HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRƯỜNG HỌC  NĂM HỌC: 2015-2016:

 

Tháng

Nội dung công việc

Đối tượng

Dự trù

kinh phí

Phụ trách

công việc

Duyệt lãnh đạo

Tháng

8/2015

- Tổng vệ sinh môi trường, trường học trước khi vào học chính thức.CBPT lao động

 

 

 

CB Y tế

Hiệu trưởng

CBPT lao động

 

- Lập mẩu sổ sách y tế năm học 2015-2016

 

 

CB Y tế

 

- Thanh toán chế độ BHTN học sinh trong hè

 

 

CB Y tế

 

- Lên dự trù mua bổ sung thuốc, dụng cụ y tế và một số vật dụng cần thiết phụ vụ công tác y tế  đầu năm.

 

1.000.000đ

CB Y Tế

Kế toán

 

- Xây dựng kế hoạch hoạt dộng Y tế trường học năm học 2015-2016.

- Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh.

GV-HS toàn trường

 

 

CB Y Tế

CBPT lao động

TPĐ

 

- Mua một số vật dụng cần thiết phụ vụ công tác vệ sinh môi trường, văn phòng phẩm.

-

 

Phụ trách y tế

 

Tháng 9/2015

- Tổ chức ký cam kết an toàn giao thông

GV-HS toàn trường

 

Hiệu trưởng

TPT Đội

 

- Mua bổ sung thuốc, dụng cụ y tế phụ vụ công tác y tế.

-

 

Phụ trách y tế

 

- Tuyên truyền phòng bệnh cận thị, cong vẹo cột sống trong học sinh

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong nhà trường.

GV-HS toàn trường

 

TPT – PTYTế

GVCN

 

- Lên kế hoạch tổ chức khám sức định kỳ cho khối đầu cấp.

GV-HS toàn trường

1.500.000đ

Phụ trách y tế

 

-Tham gia các công tác tập huấn, hội thảo, giao ban y tế …..

 

 

Phụ trách y tế

 

- Tuyên truyền, vận động học sinh tham gia đóng BHTN năm học 2015-2016.

PH-HS toàn trường

 

Phụ trách y tế

BGH

 

-Làm báo cáo công tác y tế tháng 09/2015

 

 

Cán bộ y tế

 

 

 

Tháng 10/2015

- Làm sổ  KCB ban đầu cho học sinh khối 6.

 

 

Phụ trách y tế

 

 

- Triển khai công tác vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường  đặt biệt sau khi lũ lụt xãy ra.

GV-HS toàn trường

2.500.000đ

BGH

PT lao động

Phụ trách y tế

 

- Tuyên truyền phòng  ngừa dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm trước và sau lụt.  

GV-HS toàn trường

 

Phụ trách y tế

 

 

-Tham gia các công tác tập huấn, hội thảo, giao ban y tế ….

-Làm báo cáo công tác y tế tháng 10/2015.

 

 

Phụ trách y tế

 

Tháng 11/2015

- Tổ chức ngoại khóa về các hoạt đông phòng chống HIV/AIDS và chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên

HS Khối 9

3.000.000

GV Sinh - CD

TPT

Phụ trách y tế

 

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong nhà trường.

- Tuyên truyền phòng chống bệnh phong.

HS

toàn trường

200.000

Phụ trách y tế

GVCN

 

-Tham gia các công tác tập huấn, hội thảo, giao ban y tế …..

-Làm báo cáo công tác y tế tháng 11/2014

 

 

Phụ trách y tế

 

Tháng 12/2015

- Tiếp tục tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS.

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong nhà trường.

GV-HS toàn trường

 

2.000.000đ

TPT Đội

Phụ trách y tế

 

 

 

-Tiến hành kiểm kê thuốc và dụng cụ y tế.

 -Tập hợp báo cáo sơ kết học kỳ 1

 

 

Phụ trách y tế

 

- Tổng vệ sinh môi trường trường học, chuẩn bị cho công tác thi học kỳ I

GV-HS toàn trường

 

CB Y Tế - TPT

CBPT lao động

 

-Tham gia các công tác tập huấn, hội thảo, giao ban y tế …..

-Làm báo cáo công tác y tế tháng 12/2015

 

 

Phụ trách y tế

 

Tháng 01/2016

- Tuyên truyền phòng chống các bệnh đường tiêu hóa.

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong nhà trường.

GV-HS toàn trường

 

Phụ trách y tế

TPT-GVCN

 

- Lên dự trù mua bổ sung thuốc, dụng cụ y tế và một số vật dụng cần thiết phụ vụ công tác y tế học kỳ II.

 

1.000.000đ

CB Y Tế

Kế toán

 

- Đón đoàn kiểm tra Y tế trường học

 

 

Hiệu trưởng

Phụ trách y tế

 

-Tham gia các công tác tập huấn, hội thảo, giao ban y tế …..

-Làm báo cáo công tác y tế tháng 01/2016

 

 

Phụ trách y tế

 

Tháng 02/2016

- Tuyên truyền phòng chống bệnh lao và vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong nhà trường.

GV-HS toàn trường

 

Phụ trách y tế

TPT - GVCN

 

- Tổng vệ sinh môi trường, trường lớp trước khi nghĩ tết âm lịch.

GV-HS toàn trường

 

2.500.000đ

Phụ trách y tế

TPT –PT lao đông

 

- Mua bổ sung thuốc, dụng cụ y tế và một số vật dụng cần thiết phụ vụ công tác y tế.

 

 

Phụ trách y tế

KT

 

-Tham gia các công tác tập huấn, hội thảo, giao ban y tế …..

-Làm báo cáo công tác y tế tháng 02/2016

 

 

Phụ trách y tế

 

 

 

 

Tháng 03/2016

- Tuyên truyền các bệnh đường tiêu hóa.

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong nhà trường.

GV-HS toàn trường

 

Phụ trách y tế

TPT - GVCN

 

- Kiểm tra xử lý môi trường chuẩn bị cho kế hoạch 26/03/2016

 

1.500.000đ

BGH- TPT

Phụ trách y tế

 

- Tham gia phụ vụ y tế trong KHPĐ của Huyện.

-Tham gia các công tác tập huấn, hội thảo, giao ban y tế …..

-Làm báo cáo công tác y tế tháng 03/2016

 

 

Phụ trách y tế

 

 

Tháng 04/2016

- Tổ chức ngoại khóa về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. (Hưởng ứng tháng hành động vì chất lượng VSATTP)

GV-HS toàn trường

1.500.000đ

CBYT-TPT

GV sinh

 

- Tuyên truyền các bệnh dịch mùa hè.

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong nhà trường.

GV-HS toàn trường

 

Phụ trách y tế

TPT - GVCN

 

-Tham gia các công tác tập huấn, hội thảo, giao ban y tế …..

-Làm báo cáo công tác y tế tháng 04/2016

 

 

Phụ trách y tế

 

Tháng 05/2016

- Tổng vệ sinh môi trường trường học, chuẩn bị cho công tác thi học kỳ II và nghĩ hè.

GV-HS toàn trường

1.500.000đ

CB Y Tế - TPT

CBPT lao động

 

-Tham gia các công tác tập huấn, hội thảo, giao ban y tế …..

 

 

Phụ trách y tế

 

-Tiến hành kiểm kê thuốc và dụng cụ y tế.

- Làm báo cáo công tác y tế tháng 05/2016

- Tổng hợp báo cáo tổng kết hoạt động Y tế trường học.

 

 

Phụ trách y tế

 

            Trên đây là kế hoạch tổng thể thực hiện nhiệm vụ công tác y tế trường học năm học 2015-2016 của Trường THCS Đặng Tất trong quá trình tổ chức thực hiện sẽ xảy ra nhiều yếu tố khách quan nhà trường tiếp tục điều chỉnh kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

Quảng Thành, ngày 21 tháng 08 năm 2015

            HIỆU TRƯỞNG                                                                                                               Trách Y Tế       

                                                                                                                       

 

       Đặng Thị Hiền