Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ngày 13 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch năm

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 08:15 31/10/2014  

Kế hoạch năm 2014-2015

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO QUẢNG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS ĐẶNG TẤT

Số: …/KH-THCS Đặng Tất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


                                                          Quảng Thành, ngày 22  tháng 08 năm 2014

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRƯỜNG HỌC

NĂM HỌC 2014-2015

            Thực hiện thông tư liên tịch số: 03/2000/TTLT-BYT-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của bộ Y tế - Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác Y tế Trường học.

Căn cứ quyết định số 73/2007QĐ-BGD&ĐT ngày 04 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng kế hoạch hoạt động của Y tế Trường học.

            Trường THCS Đặng Tất xây dựng kế hoạch Y tế Trường học năm học: 2014-2015 với các nội dung như sau:

            I. MỤC ĐÍCH:

Hoạt động y tế trường học nhằm bảo vệ, giáo dục chăm sóc sức khỏe cho học sinh, giáo viên, cán bộ và nhân viên nhà trường theo đúng Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân,  Luật giáo dục, Luật chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em, Luật lao động;

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRƯỜNG HỌC:

1. Quản lý và chăm sóc sức khỏe trong nhà trường, cụ thể:

a. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ và phân loại sức khỏe cho học sinh 1 lần / 1 năm (vào đầu năm học).

b. Quản lý và lưu hồ sơ theo dõi học sinh sức khỏe của học sinh;

c. Mua, bảo quản và cấp phát thuốc theo quy định;

d. Sơ cứu và cấp cứ ban đầu, chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định của Bộ Y tế; Chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế trong những trường hợp cần thiết.

            2. Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe cho học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường và cha mẹ học sinh. Vận động học sinh tham gia Bảo hiểm y tế tự nguyện.

            3. Tổ chức thực hiện công tác vệ sinh trường học, vệ sinh môi trường, xây dựng trường học “Xanh –Sạch – Đẹp”, phòng chống các dịch bệnh như: Sốt xuất huyết, dịch cúm A H5N1, H1N1, các bệnh, tật học đường (bệnh cận thị, gù vẹo cột sống…), đảm bảo vệ sinh an toàn thực