Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Ngày 24 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch năm

Phó Hiệu trưởng - Chuyên môn

Cập nhật lúc : 08:18 22/10/2018  

Kế hoạch năm 2018-2019

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN QUẢNG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS ĐẶNG TẤT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số   /KH-CM

Quảng Thành, ngày 24  tháng 9 năm 2018

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

 NĂM HỌC 2018 – 2019

 

Căn cứ công văn số 121/PG&ĐT, ngày 13 tháng  9  năm 2018 v/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 bậc THCS của Phòng GD & ĐT Quảng Điền.

Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 – 2019 của Trường THCS Đặng Tất.

Bộ phận chuyên môn Trường THCS Đặng Tất xây dựng kế hoạch chuyên môn năm học 2018 – 2019 với những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

A. NHIỆM VỤ CHUNG

Quán triệt các văn bản chỉ đạo của Bộ, tỉnh, ngành và của huyện, phát huy cao độ năng lực và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công tác quản lý nhằm tạo ra những chuyển biến lớn và đồng bộ, hiệu quả trên tất cả các mặt; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp dạy học và quản lý; áp dụng phương pháp dạy học theo chủ đề, tích hợp nội môn, liên môn; có các giải pháp để nâng cao chất lượng mũi nhọn, chất lượng đại trà, giảm tỉ lệ học sinh yếu kém; tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua các môn học và các hoạt động ngoại khóa trong trường học, nâng chất lượng các mặt lên đạt mặt bằng chung của tỉnh và huyện, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức và tích cực triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ VIII Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.

2. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XV về Giáo dục & Đào tạo giai đoạn 2015 – 2020.

3. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công tác quản lý giáo dục, chỉ đạo sử dụng ĐDDH – phòng bộ môn, tăng cường công tác kiểm tra nội bộ các hoạt động dạy học, giáo dục của giáo viên; phấn đấu giảm tỉ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học, tăng tỉ lệ học sinh khá, giỏi.

4. Thực hiện dạy học theo hướng tinh giảm, phát huy tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học. Tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống, giáo dục đạo đức, ngăn chặn có hiệu quả bạo lực học đường, ma túy trường học, giảm thiểu học sinh vi phạm luật lệ giao thông, lồng ghép giáo dục an ninh quốc phòng và quyền trẻ em vào một số môn học cụ thể.

5. Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, đảm bảo trung thực, khách quan; phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học tập với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau của học sinh; đánh giá của nhà trường và đánh giá của giáo viên với tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau của học sinh; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và của xã hội.

6. Đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn, phát huy vai trò của giáo viên nòng cốt trong nhà trường và nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh. Tiến hành đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường và tham gia thi cấp tỉnh; tăng tỉ lệ học sinh giỏi, tăng số lượng, chất lượng giải ở các kỳ thi cấp huyện, cấp tỉnh.

7. Quan tâm đầu tư xây dựng cảnh quan, môi trường sư phạm; từng bước xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, tiếp tục thực hiện phong trào thi đua xây dựng trương học thân thiện, học sinh tích cực.

C. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG ĐẦU NĂM HỌC

1. Về học sinh

Lớp

Số lớp

Tổng số học sinh

Nữ

6

04

129

56

7

04

129

67

8

04

141

60

9

04

135

66

Tổng cộng

16

534

249

2. Giáo viên (Tính đến ngày 15/8/2018)

- Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 42       - Nữ: 19

- Trình độ chuyên môn: Đại học: 37; Cao đẳng: 04; THCS: 01  

- Tỉ lệ cán bộ giáo viên đạt chuẩn: 100%; trên chuẩn: 85.7%.

Chia theo tổ chuyên môn:

-Tổ Toán – Tin:                               06/01       

-Tổ Văn – Sử - Địa – Công Dân:   11/08

- Tổ Lý – Sinh – Hoá – Công nghệ:    09/04

-Tổ Anh – TD – Nhạc – Mỹ thuật:      08/02

-BGH+Tổ văn phòng:                      08/04

3. Đánh giá

a. Thuận lợi

- Đội ngũ giáo viên hầu hết đều nhiệt tình trong giảng dạy và công tác, đảm bảo về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu, năng động trong công tác, nhiệt huyết, yêu nghề.

- Đa số học sinh ngoan, có ý thức vươn lên trong học tập, có phẩm chất đạo đức tốt.

b. Khó khăn

- Chất lượng học sinh mặc dù đã có sự chuyển biến nhưng vẫn còn rất nhiều hạn chế, bỏ học giữa chừng vẫn còn nhiều.

- Trình độ học sinh trong một lớp, khối chưa thật đồng đều dẫn đến việc dạy học của giáo viên gặp không ít những khó khăn.

- Một số giáo viên chưa chú ý đầu tư nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ, giảng dạy.

- Cơ sở vật chất còn hạn chế để phục vụ cho hoạt động dạy và học, đặc biệt là phòng học bộ môn.

Phòng tin học chưa đảm bảo, thiết bị để ứng dụng công nghệ thông tin còn thiếu, sân chơi bãi tập chưa đáp ứng nhu cầu của dạy, học và sinh hoạt của học sinh.

Mức độ đầu tư, quan tâm của phụ huynh đối với việc học của con em chưa cao, tỷ lệ học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo còn cao, nhiều học sinh phải sống với ông bà, cô chú do bố mẹ làm ăn xa.

 D. PHƯƠNG HƯỚNG PHẤN ĐẤU VỀ DẠY VÀ HỌC NĂM HỌC 2018 – 2019

  I. Những chỉ tiêu phấn đấu chính

 1. Về Giáo viên

-100% giáo viên thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế chuyên môn, thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tham gia và hoàn thành tốt các công tác khác.

 -100% giáo viên xếp loại trình độ chuyên môn đạt yêu cầu

- 90% giáo viên đạt từ khá trở lên, không có yếu kém, hạn chế loại trung bình.

- Giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 03

- 100% giáo viên hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên, phấn đấu đạt trên 90% xếp loại Khá và Xuất sắc.

- Đánh giá giáo viên theo chuẩn đạt: Xuất sắc ≥ 30%.

- Mỗi tổ chuyên môn triển khai 01 chuyên đề / 01 học kỳ.

- Mỗi tổ có ít nhất 01 đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật được xếp loại B trở lên ở cấp huyện.

2. Về học sinh

*Hạnh kiểm

Tốt: 86 %, Khá: 13 %, Trung bình: 1%, không có học sinh xếp loại yếu kém.

Học lực

            Giỏi: 22%, Khá: 38 %, Trung bình: 37 %, Yếu, Kém: 3 %

- Tỉ lệ học sinh lên lớp: 99%

- Học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS: ≥ 99.0 %, trong đó tỉ lệ khá, giỏi trên 60%.

- 100% học sinh khối 8 tham gia và thi tốt nghiệp nghề tại trung tâm KT-TH-HN-DN huyện Quảng Điền và phấn đấu công nhận trên 98.0%.

- 100% học sinh lớp 9 được tham gia học các chủ đề hướng nghiệp theo quy định.

- Phấn đấu có ít nhất 18 giải học sinh giỏi các cấp (phấn đấu 14 giải cấp huyện và 04 giải cấp tỉnh), phấn đấu nằm trong nhóm từ 1 đến 4 của huyện.

 3. Về nhà trường

- Duy trì kiểm định chất lượng giáo dục đạt chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn kiểm định trung học cơ sở.

- Duy trì thư viện đạt chuẩn, triển khai thực hiện từng bước thư viện điện tử.

- Phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" tiếp tục đạt loại tốt.

II. Biện pháp và quy định thực hiện

  1. Về việc thực hiện nội quy của giáo viên

- 100% giáo viên đều thực hiện nghiêm túc nội quy giáo viên, không có những biểu hiện vi phạm, sai trái đáng kể. Đặc biệt cần chú ý đến việc vắng trể không có lý do.

- 100% CB – GV – NV trong nhà trường đều phải thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức nhà giáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008.  

- Các tổ chuyên môn thường xuyên theo dõi đối với giáo viên của tổ vi phạm và bước đầu giải quyết theo quy định. BGH sẽ theo dõi và giải quyết các vấn đề vi phạm nề nếp của giáo viên.

2. Về việc thực hiện quy chế chuyên môn

a. Về hồ sơ chuyên môn

- Các tổ chuyên môn và giáo viên đều phải có đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách của tổ và cá nhân theo quy định của Bộ, Sở GD-ĐT, Phòng GD&ĐT đồng thời phải bảo quản và ghi chép đúng quy định.

- Các tổ chuyên môn có kế hoạch thường xuyên kiểm tra hồ sơ, hoạt động giảng dạy và các hoạt động liên quan của giáo viên hàng tháng.

b. Về chương trình

- Mọi giáo viên đều phải đảm bảo dạy đúng và hoàn thành chương trình theo tiến độ thời gian và theo PPCT mà giáo viên bộ môn xây dựng và đã thống nhất ở tổ chuyên môn và được nhà trường phê duyệt. Một số bộ môn cần chú ý đến việc dạy nội dung chương trình địa phương và tích hợp các nội dung phải thực hiện đảm bảo theo quy định.

- Các tổ CM thường xuyên kiểm tra, đôn đốc GV thực hiện tốt hàng tháng. Chuyên môn sẽ kết hợp với các loại hình kiểm tra khác để kiểm tra việc thực hiện chương trình của GV.

c. Về việc kiểm tra đánh giá học sinh

- Mọi giáo viên đều phải thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra đánh giá học sinh theo đúng quy định. Đảm bảo đầy đủ các loại hình kiểm tra (thường xuyên, định kỳ), đủ cột điểm, kịp thời.

- Việc ra đề thi, kiểm tra phải bám sát chương trình, chuẩn kiến thức và kĩ năng. GV phải đầu tư ra đề hay và có chất lượng, đánh giá chất lượng thực chất và phân loại được học sinh. Thực hiện khâu coi thi, kiểm tra nghiêm túc. Đề cao trách nhiệm trong việc xây dựng ngân hàng đề kiểm tra, kiểm tra, thực hiện chấm bài nghiêm túc, chính xác, công bằng (có nhận xét cụ thể bài làm của học sinh). Thực hiện trả bài và thu bài đúng theo quy định. Thực hiện cập nhật điểm vào sổ gọi tên và ghi điểm cũng như vào cổng thông tin điện tử của ngành đúng thời gian.

- Các tổ chuyên môn thường xuyên kiểm tra việc kiểm tra cho điểm của giáo viên. Chuyên môn sẽ kết hợp kiểm tra vào cuối tháng.

d. Quy định về công tác vào sổ điểm và cổng thông tin của Ngành

Giáo viên bộ môn sẽ tiến hành kiểm tra thực hiện theo đúng quy định chuyên môn, vào sổ điểm và trả bài sau 1 tuần đối với kiểm tra 1 tiết. Vào sổ điểm cá nhân sau khi đã trả bài cho học sinh. Từ 25 hàng tháng, giáo viên phải cấp nhật điểm vào sổ điểm chính và cổng thông tin của ngành.

3Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ

- Tất cả mọi giáo viên đều phải thường xuyên học tập, rèn luyện để không ngừng nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn của mình bằng nhiều hình thức.

- Mỗi giáo viên, mỗi tổ có 01 nội dung đổi mới.

- Phải thường xuyên dự giờ đồng nghiệp để học tập, rút kinh nghiệm, đăng ký dạy tốt, dạy CNTT theo quy định của nhà trường, thường xuyên đổi mới phương pháp dạy học phù hợp.

- Dự giờ theo tiêu chuẩn: GV: 18 tiết / năm; Tổ trưởng - tổ phó dự ít nhất 4 tiết / giáo viên trong tổ; Hiệu trưởng – P.Hiệu trưởng dự đảm bảo ít nhất 01 tiết / giáo viên.

* Chỉ tiêu

-         GV dạy giỏi cấp trường:                  06 GV.

-         Giáo viên dạy giỏi cấp huyện:         03 GV

-              Thanh tra toàn diện:                        10 giáo viên – Tỉ lệ: 30%

-              Kiểm tra chuyên đề:                        100% CB-GV-NV.

 * Các biện pháp khác

   - Chuyên môn sẽ phối hợp với Công Đoàn nhà trường để phát động, tổ chức thường xuyên phong trào thi đua dạy tốt đối với giáo viên.

   - Cải tiến hình thức và nội dung sinh hoạt chuyên môn hàng tháng của các tổ, của chuyên môn nhà trường.

   - Tổ chức thi chọn giáo viên giỏi cấp trường: các tổ chuyên môn chủ động xây dựng kế hoạch, chọn giáo viên, nhà trường tổ chức thi giảng vào tháng 11 để tuyển chọn.

 4. Công tác nâng cao chất lượng học tập của học sinh

 Để đảm bảo chỉ tiêu phấn đấu chung theo kế hoạch của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, giáo dục đối với học sinh, ngoài việc giảng dạy hàng ngày, nhà trường đề nghị GV cần quan tâm đến 2 đối tượng học sinh yếu kém và học sinh giỏi như sau:

a. Đối với học sinh yếu kém

Giáo viên chủ nhiệm, giáo viênbộ môn cần quan tâm, nắm chắc số lượng, trình độ đối tượng này tại lớp mình, môn của mình; từ đó có phương pháp giảng dạy thích hợp.

Căn cứ kết quả của năm học trước, qua kiểm tra chất lượng đầu năm, nhà trường tổ chức phụ đạo cho học sinh yếu kém của các lớp thông qua môn học tự chọn, sẽ dạy 3 môn Văn, Vật Lý, ở các khối lớp 6, 8, 9.

Chuyên môn bố trí giáo viên giảng dạy khoa học, góp phần nâng cao chất lượng và hạn chế học sinh yếu, kém.

b. Đối với học sinh giỏi

Giáo viên bộ môn cần động viên, khuyến khích và có phương pháp giảng dạy thích hợp đối với học sinh giỏi toàn diện ở các lớp, giúp các em đạt kết quả tốt trong học tập, phấn đấu mỗi bộ môn tham gia thi học sinh giỏi có học sinh đạt giải.

Nhà trường cũng sẽ tiếp tục tổ chức ôn thi chọn học sinh giỏi bộ môn các khối trong toàn trường. Phân công giáo viên dạy bồi dưỡng các bộ môn có tổ chức thi học sinh giỏi cấp Huyện và cấp Tỉnh ở các khối 8 và 9. Giáo viên được phân công giảng dạy bồi dưỡng bộ môn tuyển chọn, bồi dưỡng theo kế hoạch phân công.

5. Các hoạt động khác

a. Chuyên đề

Khuyến khích các tổ bộ môn tổ chức ngoại khóa bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đảm bảo mỗi tổ ít nhất có 1 lần trong năm. Các tổ lên kế hoạch, đăng ký thời điểm thực hiện để. Dạy học thông qua website “Trường học kết nối”, dạy học kiến thức liên môn để giải quyết tình huống, dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” và dạy học theo chủ đề.

b. Hoạt động thư viện

Tổ chức cho học sinh mượn sách ít nhất 2 lần/tuần.

E. NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở bố trí GVCN các lớp trong năm học 2018 – 2019 của Ban Giám hiệu và căn cứ vào phân phối chương trình dạy học của bộ môn của Bộ và Sở GD-ĐT, Phòng GD-ĐT huyện Quảng Điền, phân phối chương trình dạy học các tổ chuyên môn đã thống nhất xây dựng đầu năm, các Tổ chuyên môn tiến hành nghiên cứu, trao đổi và thực hiện giảng dạy bộ môn cho các lớp hợp lý, cân đối trong tổ. Tổ trưởng chuyên môn phải phân công công việc và giao trách nhiệm cụ thể cho Tổ phó chuyên môn để cùng Tổ trưởng chỉ đạo, điều hành và quản lí tốt công tác chuyên môn trong tổ. Yêu cầu Tổ trưởng chuyên môn phải tham gia trực tiếp chỉ đạo công tác chuyên môn. Kế hoạch xây dựng phương pháp của các tổ cũng như của cá nhân nộp cho Ban Giám hiệu nhà trường đầu năm học.

2. Thực hiện dạy môn học tự chọn môn Tin học trong toàn trường theo chương trình đã thống nhất toàn Huyện.

3. Năm học 2018 – 2019, Ban Giám hiệu nhà trường phân số tiết bồi dưỡng học sinh giỏi các môn có tổ chức thi và phụ đạo học sinh yếu kém cho các bộ môn như sau:

+ Bồi dưỡng học sinh giỏi (theo phân công chuyên môn): 02 tiết /Tuần/ Môn.

+ Thực hiện phụ đạo bằng hình thức: phân công giáo viên dạy phụ đạo học sinh các môn Văn, Toán, Anh các tổ trưởng thực hiện kiểm tra và báo cáo kịp thời cho Ban Giám hiệu để kiểm tra, giám sát.

4. Đối với việc sinh hoạt chuyên môn: yêu cầu các tổ lên kế hoạch cụ thể, rõ ràng và triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm đúng theo qui chế chuyên môn; cải tiến và nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn; cập nhật thông tin vào Sổ sinh hoạt chuyên môn đầy đủ. Sổ sinh hoạt chuyên môn cùng với Sổ kế hoạch của tổ luôn đặt ở bảng Kế hoạch chuyên môn của nhà trường để BGH theo dõi, kiểm tra. Yêu cầu các tổ chuyên môn phải quán triệt chặt chẽ và đôn đốc, nhắc nhở công tác cập nhật điểm, cập nhật thời khóa biểu, cập nhật báo giảng lên website (đối với GV), cập nhật chuyên cần (đối với GVCN) đúng tiến độ, đúng thời gian qui định.

5. Đối với các bộ môn có học thực hành, tổ theo dõi kế hoạch học thực hành, thí nghiệm của bộ môn theo từng tuần, tháng, học kì ở sổ đăng ký mượn trả thiết bị dạy học, lịch sử dụng thiết bị dạy học, phòng bộ môn ở website của trường.  

6. Một số công việc khác như: soạn bài và giảng dạy bài giảng điện tử (mỗi GV đều phải thực hiện được), soạn giáo án phải khớp và phù hợp với tiến trình, nội dung dạy học trên lớp, khai thác và trao đổi chuyên môn qua website của trường, website “Trường học kết nối”, tạo và sử dụng ngân hàng đề thi, sử dụng hộp thư công tác email ở trong tổ chuyên môn, các tổ cần chủ động triển khai và thực hiện tích cực hơn.

        7. Tổ chức các hoạt động chuyên đề:  

Chuyên đề tự học: Tích lũy chuyên môn và công tác bồi dưỡng thường xuyên phải thường xuyên cập nhật nội dung theo từng module, chuyên đề.

Dự giờ, thao giảng: Mỗi giáo viên dự giờ ít nhất 18 tiết và thao giảng 02 tiết chuyên đề trong năm.

Chuyên đề nghiên cứu sáng tạo: Thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học 2018 – 2019, giai đoạn 2016 – 2020 có chất lượng và hiệu quả cao.

Duyệt của Hiệu trưởng

Người lập kế hoạch

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Vững

 

 

 

Nơi nhận:

Hiệu trưởng (để duyệt)

Tổ trưởng CM

Lưu VT