Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 24 tháng 10 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Các tin khác