In trang

Tuần 38 năm 2021
Từ ngày 20/09/2021 Đến ngày 26/09/2021
ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(20/09/2021)
Tổng vệ sinh lớp học (thực hiện theo lớp) Hội ý GVCN, nắm tình hình học sinh đi học trở lại Hội ý xây dựng kế hoạch công tác tuần; đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong trường học (BGH, TPT) Nắm danh sách học sinh thuộc diện F2, học sinh có liên quan đến yếu tố dịch tể khối 6, 9 (GVCN, TPT) Báo cáo tình hình học sinh đi học trở lại (Hiệu trưởng)   Nắm danh sách học sinh thuộc diện F2, học sinh có liên quan đến yếu tố dịch tể khối 6, 9 (GVCN, TPT) Hội ý GVCN, nắm tình hình học sinh đi học trở lại Tổng vệ sinh lớp học (thực hiện theo lớp) Báo cáo tình hình học sinh đi học trở lại (Hiệu trưởng)  
Thứ Ba
(21/09/2021)
Làm việc với Ban cán sự lớp 6, 9 (Hiệu trưởng, TPT) Nắm tình hình thực hiện chương trình dạy học (T.Vững) Nắm tình hình, số lượng học sinh khối 6, 9 (Văn thư) Kiểm tra nề nếp, chuyên cần khối 6, 9 (TPT)   Làm việc với Ban cán sự lớp 7, 8 (Hiệu trưởng, TPT) Nắm tình hình thực hiện chương trình dạy học (T.Vững) Nắm tình hình, số lượng học sinh khối 7, 8 (Văn thư) Kiểm tra nề nếp, chuyên cần khối 7, 8 (TPT)  
Thứ Tư
(22/09/2021)
Nắm tình hình dạy học (BGH) Kiểm tra dụng cụ vệ sinh hằng ngày, khăn bàn, bình hoa; kiểm tra nề nếp, vệ sinh, vắng trễ khối 6, 9 (TPT) Nắm tình hình, số lượng học sinh khối 6, 9 (Văn thư)   Làm việc với UBND về xây dựng nhà vệ sinh (Hiệu trưởng) Nắm tình hình dạy học (BGH) Kiểm tra dụng cụ vệ sinh hằng ngày, khăn bàn, bình hoa; kiểm tra nề nếp, vệ sinh, vắng trễ khối 7, 8 (TPT) Nắm tình hình, số lượng học sinh khối 8, 9 (Văn thư)  
Thứ Năm
(23/09/2021)
Nắm tình hình dạy học (BGH) Nắm tình hình cấp mật khẩu của ID tích hợp Hue-S của các lớp (T.Vững) Kiểm tra nề nếp khối 8, 9 (TPT)   13h30 - Sinh hoạt tổ chuyên môn  
Thứ Sáu
(24/09/2021)
Dự Hội nghị Đảng ủy tháng 9 (Hoãn - chuyển sang thứ Hai, 27/9) Nắm tình hình dạy học (BGH) Đôn đốc giáo viên cập nhật kế hoạch dạy học, kế hoạch sử dụng TB (T.Vững)   Kiểm tra việc chuẩn bị sách vở của học sinh (BGH)  
Thứ Bảy
(25/09/2021)
Đánh giá kế hoạch công tác tuần (BGH) Đánh giá thi đua, nề nếp khối 6, 9 (TPT)   Đánh giá kế hoạch công tác tuần (BGH) Đánh giá thi đua, nề nếp khối 7, 8 (TPT)  
Chủ Nhật
(26/09/2021)