In trang

Kế hoạch của Tổ Văn phòng Tuần 7 Năm 2014
(tuần 7 năm 2014, từ 10/02/2014 đến 16/02/2014)
kế hoạch tổ

* Báo cáo HKI,Đánh giá sơ kết tổ

- Hội nghị phụ huynh

- Tổng hợp các khoản thu

- Chuẩn bị quyết toán cuối năm

- Đăng ký danh sách nghề

- Lên kế hoạch tuyên truyền HIV

- Tăng cường kiểm tra vệ sinh

- Kiểm tra các phòng máy tính