In trang

Kế hoạch của Tổ Văn phòng Tuần 49 Năm 2016
(tuần 49 năm 2016, từ 05/12/2016 đến 11/12/2016)

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 16.

- Lập danh sách phòng thi, biên bản thi học kỳ 1 năm 2016- 2017.

- Chuẩn bị máy tai phone để tổ chức thi IOE. Chuẩn bị TBDH cho giáo viên kịp thời.

- Chuẩn bị máy chiếu tổ chức ngoại khóa HIV, ruông chuông vàng.

- Tiếp tục thu các khoản,

-Lập danh mục mua bổ sung Sách và thiết bị dạy học năm 2016.

- Thu hòi sách cho giáo viên mượn HKI.

- Làm bảng lương tháng 12/ 2016.

- Làm hồ sơ truy lĩnh, nâng lương, thâm niên cho Cán bộ, giáo viên, nhân vien.

- Tổ chức ngoại khóa HIV.

- Phân công và quản lý lao động.