In trang

Kế hoạch của Tổ Văn phòng Tuần 44 Năm 2015
(tuần 44 năm 2015, từ 26/10/2015 đến 01/11/2015)

1. Văn Thư:

- Trả hồ sơ học bạ cho học sinh khối 6.

- Tiếp tục làm hồ sơ phổ cập.

2. Thư viện:

- Tiếp tục nhập phần mềm quản lý thư viện.

- Phục vụ bạn đọc

3. Thiết bị.

- Tiếp tục lập lý lịch máy tính phòng tin và các phòng chức năng.

- Lập biên bản bàn giao máy vi tính và các thiết bị khác cho các tổ chuyên môn quản lý.

- Lập danh mục mua bổ sung TBDH3.

4. Kế toán.

- Làm cân đối kinh phí quý 3 nộp phòng tài chính.

- Bổ sung hồ sơ quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho giáo viên.

- Chuyển tiền sửa máy, thai sản cô nhân, hoàn tạm ứng kho bạc.

5. Y tế: