In trang

Kế hoạch của Tổ Văn phòng Tuần 39 Năm 2020
(tuần 39 năm 2020, từ 21/09/2020 đến 27/09/2020)

1. Thư viện: 

Đưa GV đi hiến máu

Làm thẻ thư viện

Phục vụ bạn đọc

Học chính trị đầu năm học

2. Thiết bị:

Theo dõi mượn trả thiết bị

Sắp xếp, vệ sinh phòng thiết bị

Học chính trị đầu năm học

3. Văn thư:

Rà soát hồ sơ kiểm định chất lượng

Cập nhật sổ đăng bộ khối 8.9

Cập nhật công văn đi -đến

Học chính trị đầu năm học

4. Kế toán: 

Điều chỉnh mức đóng BH cho GV nâng lương, thâm niên ,thuyên chuyển công tác

Chuyển tiền cho các đơn vị giao dịch

Làm và nộp dự toán bổ sung

Tập huấn kế toán DAS

Học chính trị đầu năm học

5. Y tế

Phân công và theo dõi lao động

Tham gia đưa GV đi hiến máu nhân đạo

Học chính trị đầu năm học