In trang

Kế hoạch của Tổ Văn phòng Tuần 39 Năm 2016
(tuần 39 năm 2016, từ 26/09/2016 đến 02/10/2016)
KẾ HOẠCH TUÀN 6 - TỔ VĂN PHÒNG

- Cập nhật sổ đăng bộ, cho học sinh rút bằng TNTHCS.

- các bộ phận chuẩn bị hồ sơ bàn giao công tác hiệu trưởng nghỉ hưu.

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên.

- Nộp cân đối kinh phí quý III cho phòng tài chính.

- Đối chiếu chứng từ với kế toán, tiếp tục thu các khoản đầu năm.

- Phân công lao động và kiểm tra vệ sinh môi trường.