In trang

Kế hoạch của Tổ Văn phòng Tuần 36 Năm 2014
(tuần 36 năm 2014, từ 01/09/2014 đến 07/09/2014)

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Ké toán: Làm hồ sơ chuyển tiền

               Làm hồ sơ sữa chữa trong hè

- Thư viên; Tập huấn trang wes của trường

                 Chuẩn bị hồ sơ cho GV mượn

- Thiết bị; Chuẩn bị đồ dùng dạy học cho GV mượn

               Sắp xếp TBị dạy học

- Văn thư;Nhập điểm khảo sát khối 6

              Làm mẫu PT

- Y tế; Kiểm tra vệ sinh các lớp