In trang

Kế hoạch của Tổ Văn phòng Tuần 34 Năm 2016
(tuần 34 năm 2016, từ 22/08/2016 đến 28/08/2016)

- Nắm số lượng, báo cáo BGH, tiếp tục cập nhật hồ sơ phổ cập

- Các bộ phận chuẩn bị hồ sơ sổ sách đầy đủ

- Sắp xếp sách, TBDH tiến hành cho giáo viên mượn sử dụng.

- Làm vệ sinh các phòng bộ môn

- Phân công các lớpp lao động , vệ sinh trường lớp.