In trang

Kế hoạch của Tổ Văn phòng Tuần 25 Năm 2020
(tuần 25 năm 2020, từ 15/06/2020 đến 21/06/2020)

1.      Kế toán:

- Làm dự toán điều chỉnh giảm

- Chuyển tiền điện tháng 6

- Tổng hợp hồ sơ hộ nghèo, cận nghèo

2.      Thư viện:

- Phục vụ bạn đọc

- Cập nhật GV và HS mượn trả trên cổng

- Đón đoàn kiểm tra Sở GD về kiểm tra thư viện tiên tiến

3.      Thiết bị:

- Theo dõi đăng ký thiết bị trên cổng

- Sắp xếp thiết bị

- Theo dõi mượn trả thiết bị của giáo viên

4.      Y tế:

-  Phân công và theo dõi lao động      

-  Làm báo cáo 6 tháng cuối năm     

5.      Văn thư:

- Cập nhật  công văn đi đến

- Chuẩn bị các biểu mẫu phát cho giáo viên

- Rà soát hồ sơ minh chứng

- Nắm số lượng học sinh tháng 6