In trang

Kế hoạch của Tổ Văn phòng Tuần 24 Năm 2020
(tuần 24 năm 2020, từ 08/06/2020 đến 14/06/2020)

1.      Kế toán:

- Làm việc với  đoàn kiểm tra tài chính

- Chuyển tiền nước tháng 6

2.      Thư viện:

- Phục vụ bạn đọc

- Cập nhật GV và HS mượn trả trên cổng

- Vệ sinh các tủ sách

3.      Thiết bị:

- Theo dõi lao động phòng bộ môn Lý Công nghệ

- Vệ sinh phòng thiết bị

- Theo dõi mượn trả

4.      Y tế:

-  Phân công và theo dõi lao động      

-  Làm báo cáo số lượng tham gia BHYT      

5.      Văn thư:

- Cập nhật  công văn đi đến

- Sắp xếp các quyết định vào hồ sơ cán bộ

- Rà soát số liệu duyệt kế hoach