In trang

Kế hoạch của Tổ Văn phòng Tuần 23 Năm 2020
(tuần 23 năm 2020, từ 01/06/2020 đến 07/06/2020)

1.      Kế toán:

-         Làm việc với  đoàn kiểm tra tài chính

-         Làm lương tháng 6

2.      Thư viện:

- Rà soát hồ sơ và trang trí thư viện

- Họp chi bộ, Họp hội đồng sư phạm

- Đoán đoàn Sở Giáo dục về kiểm tra thư viện tiên tiến

- Vệ sinh phòng làm việc

3.      Thiết bị:

-  Tổng hợp sử dụng thiết bị tháng 5

-  Họp Chi bộ, Họp hội đồng sư phạm

-  Theo dõi mượn trả thiết bị của giáo viên     

4.      Y tế:

-  Phân công và theo dõi lao động      

-  Đi tập huấn Nha khoa tại trung tâm y tế huyện      

5.      Văn thư:

-         Cập nhật  công văn đi đến

-         Lập danh sách phòng thi

-         Làm đăng ký nguyện vọng vào lớp 10

-         Làm các báo cáo phòng yêu cầu