In trang

Kế hoạch của Tổ Văn phòng Tuần 17 Năm 2020
(tuần 17 năm 2020, từ 20/04/2020 đến 26/04/2020)

Các bộ phận rà soát lại hồ sơ tự đánh giá KĐCL, thu thập minh chứng.

Vệ sinh các phòng làm việc

Trực cơ quan theo lịch của BGH.