In trang

Kế hoạch của Tổ Văn phòng Tuần 13 Năm 2016
(tuần 13 năm 2016, từ 28/03/2016 đến 03/04/2016)

1. Văn thư  iểm tra học bạ khối 9, nhắc học sinh, giáo viên chủ nhiệm sửa chửa sai xót kịp thòi

2. Thư viên đôn đóc, nhắc nhở học sinh nộp các khoản  thu, thông báo cụ thể đến tùng lớp.

3, Thiết bị lập báo cáo sử dụng thiết bị dạy học tháng 3 nộp BGH, chuẩn bị TBDH cho giáo viên.

4. Y tế hoàn thiện hồ sơ y tế học đường để PGD kiểm tra., tăng cường kiểm tra vệ sinh  các lớp.