In trang

Kế hoạch của Tổ Văn phòng Tuần 12 Năm 2016
(tuần 12 năm 2016, từ 21/03/2016 đến 27/03/2016)
KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG

- Các bộ phận tham gia chuẩn bị kế hoạch 26/3.

- Phục vụ bạn đọc, nhập phần mềm thư viện.

- Thanh quyết toán kinh phí  ngày 8/ 3.

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên, làm vệ sinh sắp xếp TBDH phòng Hóa.

- Kiểm tra các phòng bộ môn.

- Nắm số lượng báo cáo tháng 3.

- Tổng hợp danh sách hộ nghèo, cận nghèo nộp PGD (25/3).

- Tổng hợp tình hình sử dụng thuốc, lập kế hoạch tuyên truyện bệnh viêm màng não.

- Kiểm tra vệ sinh toàn trường.