In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 52 Năm 2019
(tuần 52 năm 2019, từ 23/12/2019 đến 29/12/2019)

KẾ HOẠCH TUẦN 19

- Thực hiện chương trình dạy - học: Tuần 19

- Cập nhật toàn bộ điểm định kỳ và thường xuyên lên cổng thông tin.

- Duy trì ổn định số lượng học sinh, vận động học sinh đi học chuyên cần;

- Tiếp tục hướng dẫn học sinh ôn tập học kỳ I.

-Kiểm tra HK1i Công nghệ, Giáo dục Công dân (Thứ 2 23.12.2019);

- Bắt đầu từ thứ 7 28/12/2019 thi kỳ I theo kế hoạch của PGD: GV được phân công coi thi và chấm thi thực hiện thep PCCM nhà trường.

- Thực hiện tốt nề nếp dạy học.