In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 52 Năm 2015
(tuần 52 năm 2015, từ 21/12/2015 đến 27/12/2015)

KẾ HOẠCH TUẦN 21.12 - 26.12 

1. Tiếp tục coi và chấm KT - HKI theo phân công từ thứ 2 (21.12) đến thứ tư (23.12)

2. Nhập điểm, thống kê báo cáo ngày 24 - 25.12

3. Thứ bảy (26.12) Dạy và học bình thường.

4. Nộp đề khảo sát HSG cho CM: T. Cường (toán 9) T. Sơn (toán 8).