In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 51 Năm 2015
(tuần 51 năm 2015, từ 14/12/2015 đến 20/12/2015)

KẾ HOẠCH TUẦN 18 

1. Nộp hồ sơ GV cho CMKT cuối HKI vào thứ hai ngày 14.12.

2. Coi và chấm KTHKI từ 15.12.2015 theo lịch phân công của Trường.