In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 50 Năm 2016
(tuần 50 năm 2016, từ 12/12/2016 đến 18/12/2016)

KẾ HOẠCH TUẦN 17 

1. Thực hiện chương trình tuần 17.

2. Tăng cường ôn tập HKI cho HS.

3. Coi, chấm KTHKI theo phân công của nhà trường tư 15.12.2016.

4. Hoàn thành các cột điểm HKI.

5. Vào điểm, cập nhật thông tin kịp thời, đúng quy định.