In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 5 Năm 2019
(tuần 5 năm 2019, từ 28/01/2019 đến 03/02/2019)

KẾ HOẠCH TUẦN 5 HỌC KỲ 2:

1. Thực hiện chương trình tuần 4 học kỳ 2.

2. Theo dõi chuyên cần của học sinh trong từng buổi học.

3. Nộp danh sách và kế hoạch dạy bồi dưỡng hsg hk2.

4. Thứ tư: Nộp sổ hội họp chuyên môn kiểm tra.

5.Thừ năm (01/02/2019):

9h00: Họp hội đồng.