In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 48 Năm 2018
(tuần 48 năm 2018, từ 26/11/2018 đến 02/12/2018)

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 15

- Thực hiện chương trình tuần 15;

- Cập nhật lịch báo giảng, cập nhật điểm đúng thời gian quy định.

- Thường xuyên sử dụng ĐDDH và ứng dụng CNTT;

- Tiếp tục công tác bồi dưỡng học sinh giỏi khối 8, khối 9

- Vừa dạy học vừa ôn tập kiến thức cho HS để chuẩn bị kiểm tra học kỳ 1;

- Thứ năm 13h30:

 *  Tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm, tại THCS Trần Thúc Nhẫn môn Toán.