In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 47 Năm 2019
(tuần 47 năm 2019, từ 18/11/2019 đến 24/11/2019)

KẾ HOẠCH TUẦN 14

1. Thực hiện chương trình tuần 14.

2. Tiếp tục dạy bồi dưỡng HSG cho HS khối 8;9 các bộ môn được phân công.

3. Thực hiện kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ theo quy định.

4. Vào điểm kiểm tra đúng thời gian quy định.

5. Thực hiện nội dung BDTX đúng thời gian và kế hoạch.