In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 45 Năm 2015
(tuần 45 năm 2015, từ 02/11/2015 đến 08/11/2015)

KẾ HOẠCH TUẦN 12 

!. Thực hiện chương trình tuần 12.

2. Cập nhật hồ sơ GV.

3. Dự giờ T. Sơn - Sáng thứ tư - Tiết 2: Toán 9/3. GV dự: T. Mai, T. Thiện, T. Quý.

4. Thứ năm (05.11) - !#h30 - Họp Hội đồng.

5. Rà soát chương trình chuẩn bị KT chung đề Hình 8 vào tuần 13.

6. Tiếp tục bồi dưỡng các đội tuyển HSG.

7. Đôn đốc HS tham gia thi Violympic vòng tự luyện.

8. Đội tuyển HSG Giải toán bằng MTCT tham dự kì thi HSG cấp Tỉnh thứ bảy (07.11)