In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 44 Năm 2017
(tuần 44 năm 2017, từ 30/10/2017 đến 05/11/2017)

KẾ HOẠCH TUẦN 11 

1. Thực hiện chương trình tuần 11.

2. Cập nhật các thông tin đúng quy định.

3. Tăng cường bồi dưỡng HSG các bộ môn, Violympic, MTCT.

4. Thứ năm (02.11) 13h30 - Họp Hội đồng.

5. Ra đề cương và đề KTHKI đề xuất.

6. Ra hệ thống câu hỏi chuẩn bị tổ chức ngoại khóa chuyên đề Toán 6.