In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 42 Năm 2018
(tuần 42 năm 2018, từ 15/10/2018 đến 21/10/2018)

Kế hoạch tuần học thứ 9

1. Thực hiện chương trình tuần 9.

2. Cập nhật thông tin kịp thời, đúng quy định.

3. Duy trì  bồi dưỡng và ỏn định số lượng HS tham gia bồi dưỡng HSG.

4. Tăng cường kiểm tra thường xuyên, sử dụng TBDH, ứng dụng CNTT trong giờ dạy.

5. Thứ 5 (18/10)

- Tiết 3,4: Dạy bù TKB thứ 5

- 13h30: Sinh hoạt tổ chuyên môn

+ Thao giảng chuyên đề: Thầy Quý.

+ Kiểm tra hồ sơ giáo viên định kỳ.