In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 42 Năm 2014
(tuần 42 năm 2014, từ 13/10/2014 đến 19/10/2014)

KẾ HOẠCH TUẦN 9

1. Thực hiện chương trình tuần 9.

2. Lên lịch báo giảng kịp thời, chính xác.

3. Kiểm tra một tiết chung đề: Thứ năm - 16.10

    T3 - Đại số 9, T4 - Hình học 7.

 GV coi: T.Mai, T.Hòa, T.Quý, T.Vũ, C.Nhân.

4. Kiểm tra toàn diện: T.Thiện, T.N.Sơn.

5. Rà soát chương trình chuẩn bị KT một tiết chung đề Hình học 9 - tuần 10.