In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 4 Năm 2015
(tuần 4 năm 2015, từ 19/01/2015 đến 25/01/2015)

KẾ HOẠCH TUẦN 2/HKII

1. Thực hiện chương trình tuần 2/HKII.

2. Lên lịch báo giảng kịp thời, chính xác, đúng quy định.

3. Hoàn thành toàn bộ hồ sơ HKI: lớp, cá nhân nộp trường xét duyệt.

4. Thứ năm (22.1) - 13h30

    - Họp chuyên môn.

    - Sơ kết HKI tổ chuyên môn.

5. Tiếp tục bồi dưỡng HSG các bộ môn.

6. Cập nhật, thực hiện hồ sơ cá nhân, lớp đầu HKII.