In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 39 Năm 2019
(tuần 39 năm 2019, từ 23/09/2019 đến 29/09/2019)

KẾ HOẠCH TUẦN 6

1. Thực hiện chương trình tuần 6.

2. Cập nhật lịch báo giảng, sử dụng TBDH lên cổng TTĐT  đúng quy định.

3. Tiếp tục thực hiện công tác BDHSG, thường xuyên theo dõi chuyên cần của hs tham gia bồi dưỡng tại Đặng Dung.

4. Tổng hợp các tiết thực hành (tin) nộp CM.

5. Tăng cường sử dụng TBDH, ứng dụng CNTT trong giảng dạy.

6. Thứ 5 (26/9) 

Sáng:Học TKB chiều thứ 6

Tiết 5: Thao giảng chuyên đề: Thầy Thiện, dạy học theo chủ đề.

Chiều: 14h00 - Hội nghị Công đoàn