In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 36 Năm 2016
(tuần 36 năm 2016, từ 05/09/2016 đến 11/09/2016)

KẾ HOẠCH TUẦN 3 

1. Thực hiện chương trình tuần 3.

2. Lên lịch báo giảng đúng quy định.

3. Tổ chức và tham gia Lễ hội khai giảng năm học 2016 - 2017 6h30 ngày 05.9.2016.

4. Tiếp tục ổn định nề nếp dạy và học.

5. Xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2016 - 2017.

6. Tiến hành bồi dưỡng HSG các bộ môn.